Textos legals

Avís legal

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR CONFORME A la LLEI 34/2002

www.hotelcasamar.net és un domini, titularitat d'Hotel Casamar SL domiciliada en C/Nero, 3 17211 Llafranc (Girona) C.I.F.17994112.


Les nostres dades de contacte són:

www.hotelcasamar.net

TEL. 972.300.104

Info@hotelcasamar.net


Hotel Casamar SL és la propietària i administradora del lloc web de venda on‐line oficial "www.hotelcasamar.net" que ofereix la venda dels productes d'Hotel Casamar SL a Usuaris o clients no comerciants.

Aquest lloc és accessible a través de la següent adreça: "www.hotelcasamar.net".

Aquestes CONDICIONS GENERALS DE VENDA regulen sense restricció les vendes de productes efectuades per Hotel Casamar SL des del lloc www.hotelcasamar.net


2. ÀMBIT D'APLICACIÓ. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Les presents Condicions generals estableixen les condicions per a la realització de comandes, el pagament i el lliurament dels productes sol·licitats, així com la gestió de respostes potencials sobre aquests.

La realització d'una comanda de compra efectuada pel CLIENT en la web www.hotelcasamar.net, implica per la seva part el coneixement i la plena acceptació de les presents CONDICIONS GENERALS DE VENDA i del nostre AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT.


3. LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES A AQUESTA PÀGINA WEB

La informació o dades personals que ens faciliti seran tractats conformement al que s'estableix en la Política de Privacitat.

En fer ús d'aquesta pàgina web consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

A més d'Hotel Casamar SL, podran ser destinataris de la informació proporcionada pel client totes les ensenyes comercials del Grup d'empreses al qual pertany Hotel Casamar SL .


4. ÚS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

Les pàgines d'aquest lloc web són d'accés públic, lliure i gratuït.

L'Usuari haurà de fer ús de la Web de conformitat amb la Llei, els bons costums, la moral i l'ordre públic. Per això, el titular d'aquesta Web no podrà assumir cap responsabilitat que derivi del mal ús, ús indegut, incorrecte o il·lícit de la Web i/o del seu contingut.

Tampoc assumirà cap responsabilitat pels problemes de connexió o virus que puguin sorgir a conseqüència dels riscos intrínsecs de la connexió i la navegació per Internet.

L'Usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L'accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús continguts en ella.

El mer accés no implica l'establiment de cap mena de relació comercial entre Hotel Casamar SL i l'Usuari.

Hotel Casamar SL es reserva el dret a modificar les condicions d'accés i el contingut de la Web quan estimi convenient i sense previ avís.

En fer ús d'aquesta pàgina web i realitzar comandes a través de la mateixa es compromet a:

• Usar-la únicament per a realitzar consultes o comandes legalment vàlides.

• No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una comanda d'aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-lo i informar les autoritats pertinents.

• Facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de manera veraç i exacta. Així mateix, consent que podrem fer ús d'aquesta informació per a posar-nos en contacte amb vostè si és necessari.

Si no ens facilita tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda.

En realitzar una comanda a través d'aquesta pàgina web, declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a formalitzar contractes.


5. CONTRACTE (realització de comanda)

Per a realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra en línia i fer clic en l'acceptació de les CONDICIONS GENERALS DE VENDA I EN L'APARTAT "DEMANAT AMB OBLIGACIÓ DE PAGAMENT".

Per a això és necessari connectar-se a www.hotelcasamar.net, i per a procedir a la compra de productes, l'Usuari haurà d'afegir el producte que desitja adquirir a la cistella, segons les indicacions recollides en pantalla, emplenant a aquest efecte el formulari de comanda subministrada i validant el mateix. La validació de la comanda per part del/la client suposa expressament el coneixement i acceptació d'aquestes condicions generals de venda com a part de la formalització del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per www.hotelcasamar.net

constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre www.hotelcasamar.net i l'Usuari. Hotel Casamar SL arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte i aquest serà accessible. Una vegada efectuada la compra Hotel Casamar SL emetrà un Albarà amb IVA inclòs i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l'execució de la compra, Hotel Casamar SL li remetrà per e-mail un comprovant de la compra i factura detallada. Si no estàs d'acord amb les dades consignades en aquesta confirmació, podràs sol·licitar la modificació dels mateixos o l'anul·lació del contracte enviant un correu electrònic info@hotelcasamar.net


6. LLIURAMENT

El termini de lliurament és de 24 a 72 hores des que rebem la teva comanda en dies lectius (el cap de setmana no hi ha repartiment). En el cas de recollida en el nostre establiment el lliurament és immediata.

Si la teva comanda es demora més de 3 dies laborables, arribés en mal estat o hi hagués una incidència que no pots resoldre, no dubtis a contactar amb nosaltres per telèfon o per correu electrònic. T'atendrem amb la màxima urgència possible.

A l'efecte de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el "lliurament" o que la comanda ha estat lliurada, en el moment de signar la recepció del mateix en l'adreça de lliurament convingut.


8. TARIFES I CONDICIONS DE PAGAMENT

El preu dels productes serà el que s'estipuli a cada moment en el nostre lloc web. Evidentment, el preu i resta de condicions dels articles que vostè ens hagi sol·licitat no seran modificades durant el lapse de temps que intervingui entre la seva oferta i l'acceptació de la mateixa emesa a través de la confirmació d'enviament tret que per llei o decisió d'organismes governamentals hàgim de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o Declaració de Privacitat, i en aquest cas, els possibles canvis afectaran també les comandes que hagués fet prèviament.

Els preus exposats en la Web estan indicats en euros, inclouen tant els possibles descomptes com l'IVA aplicable a la data de la comanda, però no inclouen les despeses d'enviament, que són els següents: 10€ en tota Espanya .

El pagament només podrà efectuar-se a través de:

Targetes de crèdit i dèbit: mitjançant la passarel·la segura de REDSYS: Empresa líder a Espanya de gestió de processament de pagaments mitjançant TPV virtual. Una vegada confirmat la comanda seràs redirigida/a a la passarel·la de pagament de Redsys-

L'Entitat per a tramitar el pagament i poder posar de manera segura les teves dades de targeta. El servidor d'Hotel Casamar SL no té accés en cap moment a les teves dades bancàries.

La informació necessària per a tramitar els pagaments amb targeta de crèdit és la següent: Número de targeta, Data de caducitat i el Codi CVV2 per a targeta Visa i CVC2 per a Màster Card (codi de seguretat de tres dígits imprès en el dors de les targetes de crèdit).

En fer clic a "Autoritzar Pagament" està confirmant que la targeta bancària és seva.

Les targetes bancàries estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora d'aquestes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap Contracte amb vostè.

Una vegada efectuat confirmat el pagament, l'Usuari rebrà un mail d'info@hotelcasamar.com confirmant la teva comanda. Si en un període de 24 hores no l'ha rebut, l'Usuari es pot posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic info@hotelcasamar.net.


9. DRET DE DESISTIMENT

Vostè té dret a desistir del contracte actual en un termini màxim de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals a comptar des del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per a exercir el dret de desistiment, deurà vostè notificar a Hotel Casamar SL, Adreça, la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca que el manifesti, (per exemple, una carta enviada per correu postal). Igualment, pot informar-nos del seu dret a desistir del contracte actual a través del correu electrònic info@hotelcasamar.net

Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Per a complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per la seva part d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.


Model de formulari de desistiment

– A l'atenció de:

Hotel Casamar SL

Adreça

info@hotelcasamar.net

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé/prestació i amb el número de referència ()

- Comanda realitzada el () /rebut el ()

- Nom del consumidor i Usuari o dels consumidors i Usuaris

- Domicili del consumidor i Usuari o dels consumidors i Usuaris

- Signatura del consumidor i Usuari o dels consumidors i Usuaris

- Data i lloc

() Ratlli's el que no escaigui.


Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts per vostè, inclosos les despeses d'enviament de la seva comanda (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim).

El termini perquè li fem aquesta devolució serà, com a màxim de 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual.

Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la compra inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució d'aquests, segons quina condició es compleixi primer.

Deurà vostè retornar-nos o lliurar-nos directament els productes a:

Hotel Casamar SL

C/Nero , 3

17211 Llafranc


En aquest cas deurà vostè assumir el cost directe de devolució dels productes.

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin al subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.


10. CANVIS I DEVOLUCIONS

No s'acceptaran canvis o devolucions de la nostra botiga en línia, ni dels Packs Gastronòmics.


11. RESPONSABILITAT I GARANTIES EN ELS NOSTRES PRODUCTES

La garantia legal de tots els nostres productes és la que ve definida en la llei, i els seus termes seran sempre respectats per Hotel Casamar SL

La citada garantia està regulada pel Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, en el qual s'estableix que el termini mínim de garantia de qualsevol article nou serà de 2 anys, si bé, transcorreguts els sis primers mesos, és el client el que haurà de provar que el problema que presenta l'article és un defecte d'origen i no un desgast produït per l'ús habitual i correcte del producte.

Ara bé, en el cas que l'objecte en garantia efectivament no reuneixi les condicions òptimes per a ser utilitzat, Hotel Casamar SL assumirà la responsabilitat corresponent enfront del client de manera que procedirem a la devolució dels imports abonats per aquest producte així com a reintegrar les despeses que el client hagi hagut d'abonar per a adquirir el producte. Per tant, si l'article té una tara o defecte o hi ha hagut algun error en l'enviament, el client pot fer la devolució del mateix en qualsevol de les nostres botigues o bé remetre-ho al nostre magatzem. Una vegada comprovat el defecte, li reemborsarem el valor íntegre de l'import pagat, incloent-hi despeses d'enviament i de devolució i, si escau, l'import que hagi abonat per l'embolcall regalo.

Només li retornarem l'import de les despeses de devolució quan:

1) L'article estigui defectuós.

2) S'hagi produït un error en l'enviament.

3) L'article no es correspongui amb la foto de la web.

4) La comanda li hagi arribat fora dels terminis previstos en les nostres

5) L'embalum s'hagi danyat durant el transport.


13. EL NOSTRE DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS

Hotel Casamar SL es reserva el dret a revisar i modificar les presents Condicions en qualsevol moment.

Ara bé, el preu i resta de condicions dels articles que vostè ens hagi sol·licitat no seran modificades durant el lapse de temps que intervingui entre la seva oferta i l'acceptació de la mateixa emesa a través de la confirmació d'enviament tret que per llei o decisió d'organismes governamentals hàgim de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o Declaració de Privacitat, i en aquest cas, els possibles canvis afectaran també les comandes que hagués fet prèviament.


14. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

La resolució de qualsevol mena de controvèrsia, litigi o discrepància que pogués suscitar-se entre l'Usuari i Hotel Casamar SL per l'ús d'aquest lloc web, se sotmetrà als Jutjats i Tribunals que resultin competents de conformitat amb la legislació vigent.

Així mateix, en virtut del Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del consell, de 21 de maig de 2013, que facilita la resolució de conflictes que poguessin sorgir del comerç en línia entre empresa i consumidor, segons l'article 13 del Reglament "Els Estats membres vetllaran perquè els comerciants establerts en els seus territoris informin els consumidors sobre l'entitat o entitats de resolució alternativa que donin cobertura a aquests comerciants"

Per a això es crea l'organisme EN LÍNIA DISPUTI RESOLUTION que actuarà com a part neutral i interlocutor vàlid entre totes dues parts intentant evitar en gran manera recórrer als tribunals de justícia.

En conseqüència, es posa el servei del consumidor la plataforma en línia:

resolució de litigis en línia

Pot consultar més informacions en l'article 14 apartat 1 del ODR-VO – descarregable en format PDF al següent enllaç:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/txt/pdf/?uri=celex:32013R0524


15. COMENTARIS I SUGGERIMENTS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte o bé remetent correu electrònic a l'adreça info@hotelcasamar.net


16. QUEIXES, RECLAMACIONS I DENÚNCIES

L'article 211-14 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, que s'emmarca dins dels requisits aplicables a qualsevol mena de relació de consum, a qualsevol relació establerta entre, d'una part, empresaris, intermediaris o l'Administració com a prestadora de béns i serveis i, d'una altra part, les persones consumidores, estableix que tots els empresaris o empresàries han de disposar de fulls de reclamació o denúncia, de conformitat amb la regulació reglamentària corresponent.

És per això que Hotel Casamar SL posa a la disposició de l'Usuari les fulles oficials segons el que s'estableix en el Decret 121/2013 de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum, prement aquí.

Una vegada emplenada la fulla oficial i conforme l'article 7.3 de la citada normativa, l'Usurari podrà remetre la sol·licitud a l'adreça postal Adreça o el correu electrònic info@hotelcasamar.net

Per a més informació de com procedir a una queixa, reclamació o denúncia, l'Usuari es pot dirigir a:

http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/

https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/queixa-reclamacio-i-denuncia-de-consum?category=